جزئیات وبلاگ

تصویر

آموزش استخراج اطلاعات دیتابیس و نمایش در صفحه محصولات با php mysql

فرض کنید یک جدول داریم با فیلدهای زیر:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `products` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`title` varchar(100) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT "",
`pic` varchar(100) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT "",
`price` varchar(100) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT "",
`url` varchar(100) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT "",
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_persian_ci PACK_KEYS=0;

 

در قدم اول با استفاده از دستورات php و mysql زیر به دیتابیس متصل می شویم .

$pdo = "mysql:server=localhost;dbname=data;charset=utf8";
$connect = new PDO($pdo,"user","pass");

 

در قدم دوم در جدول products جستجو میکنیم و از طریق تابع while ستون های title و price و pic و url این جدول را در تگ div به شکل زیر ، چاپ میکنیم.

<?php
$result = $connect->query("SELECT * FROM products ORDER BY id DESC");
while($row = $result->fetch())
{
?>

<div class="col-lg-4 col-xs-12">
   <div class="thumbnail">
      <a href="<?php echo $row["url"]; ?>">
         <img src="images/<?php echo $row["pic"]; ?>" class="img-responsive">
         <h3><?php echo $row["title"]; ?></h3>
      </a>
      <h4><?php echo $row["price"]; ?> تومان</h4>
      <a href="<?php echo $row["url"]; ?>">خرید <i class="fa fa-shopping-bag"></i></a>
   </div>
</div>

<?php } ?>

 

در اخر کل دستورات به صورت زیر خواهد شد.

<?php
$pdo = "mysql:server=localhost;dbname=data;charset=utf8";
$connect = new PDO($pdo,"user","pass");
$result = $connect->query("SELECT * FROM products ORDER BY id DESC");
while($row = $result->fetch())
{
?>

<div class="col-lg-4 col-xs-12">
   <div class="thumbnail">
      <a href="<?php echo $row["url"]; ?>">
         <img src="images/<?php echo $row["pic"]; ?>" class="img-responsive">
         <h3><?php echo $row["title"]; ?></h3>
      </a>
      <h4><?php echo $row["price"]; ?> تومان</h4>
      <a href="<?php echo $row["url"]; ?>">خرید <i class="fa fa-shopping-bag"></i></a>
   </div>
</div>

<?php } ?>