جزئیات وبلاگ

تصویر

آموزش استخراج اطلاعات دیتابیس و نمایش در جدول با php mysql

فرض کنید یک جدول داریم با فیلدهای زیر:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `blog` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`title` varchar(100) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT "",
`date` varchar(100) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT "",
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_persian_ci PACK_KEYS=0;

 

در قدم اول با استفاده از دستورات php و mysql زیر به دیتابیس متصل می شویم .

$pdo = "mysql:server=localhost;dbname=data;charset=utf8";
$connect = new PDO($pdo,"user","pass");

 

در قدم دوم در جدول blog جستجو میکنیم و از طریق تابع while ستون های title و date این جدول را در تگ tr جدول به شکل زیر ، چاپ میکنیم.


<?php
   $pdo = "mysql:server=localhost;dbname=data;charset=utf8";
   $connect = new PDO($pdo,"user","pass");
   $result = $connect->query("SELECT * FROM blog ORDER BY id DESC");
   $i = 1;
   while($row = $result->fetch())
   {
   ?>
   <tr>
      <td><?php echo $i++; ?></td>
      <td><?php echo $row["title"]; ?></td>
      <td><?php echo $row["date"]; ?></td>
   </tr>
<?php } ?>

 

 

در اخر کل دستورات به صورت زیر خواهد شد.

<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="sample_editable_1">
<thead>
   <tr>
      <th><b>رديف</b></th>
      <th><b>عنوان</b></th>
      <th><b>تاريخ ثبت</b></th>
   </tr>
</thead>
<tbody>
<?php
   $pdo = "mysql:server=localhost;dbname=data;charset=utf8";
   $connect = new PDO($pdo,"user","pass");
   $result = $connect->query("SELECT * FROM blog ORDER BY id DESC");
   $i = 1;
   while($row = $result->fetch())
   {
   ?>
   <tr>
      <td><?php echo $i++; ?></td>
      <td><?php echo $row["title"]; ?></td>
      <td><?php echo $row["date"]; ?></td>
   </tr>
<?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>